Catmull-Rom spline

Catmull-Rom spline

$$$APPLET

Applet sa intuitívne ovláda pomocou myši kde sa kliknutím do prázdnej plochy vytvorí nový bod krivky. Kliknutím na ľubovolný bod sa tento bod označí a je možné meniť jeho polohu, prípadne využiť funkcie na mazanie bodu (podržať shift + klik) resp. vkladanie bodu medzi dva už vytvorené body (podržať ctrl + klik na bod, za ktorý sa má nový bod vložiť). Applet má bočný panel s nastaveniami farieb jednotlivých prvkov appletu (krivka, plocha, body, cisla), ktorý obsahuje textové polia na zadanie jednotlivých zložiek farby (RGB) a výberom prvku na ktorý sa má zmena aplikovať. Tlačidlo default vracia pôvodné hodnoty. Author Zachar Martin

Source code