DDA algorithm

Tento aplet znázorňuje techniku rasterizácie pomocou algoritmu DDA. DDA spočíva vo vypočítaní prírastkov na x-ovej a y-ovej osi, pričom jedna os je určená ako riadiaca (podľa sklonu čiary, teda podľa smerniku funkcie) a na nej je vždy prírastok jedna. To znamena, že pozdĺž riadiacej osi sa pridáva v každom kroku vykreslenia jeden pixel a na druhej osi sa pridáva vypočítaný prírastok a ak tento prekročí hranicu pixela, tak sa nasledovný pixel vykreslí o pozíciu ďalej v smere vedľajšej osi.

Návod na použitie: Kliknutím do prázdnej štvorcovej siete - rastra - sa zadá počiatočný bod čiary (zelený štvorec). Následné kliknutie určí koncový bod čiary a vykreslí "rasterizovanú" èiaru a vypíše niekoľko údajov o čiare. Tlaèidlom "CLEAN" sa zmaže vykreslená čiara a je možné zada nový počiatočný a koncový bod čiary.

$$$APPLET

DDA algorithm Author Škoviera Radoslav

Source code