Julia set

Fractals Julia set

Juliová množina:
Zvolíme si jedno ľubovoľné komplexné číslo c, ktoré bude charakterizovať množinu. Každý bod komplexnej roviny iterujeme dovtedy, kým nebudeme vedieť či bod konverguje alebo diverguje(obmedzenie počtu iterácii).

Iterácia: zn+1 := zn2 + c

Vlastnosti appletu:
Súradnicová sústava pre komplexné čísla
Možnosť zadať vami zvolené komplexné číslo
Zobrazovacia plocha pre Júliovú množinu
Možnosť zadať počet Iterácii
Tlačidlo Clear na premazanie
Možnosť zoom-u na Júliovej množine

$$$APPLET

Applet Julia set fractal Author: Jozef Kralik

Properties:
1. Drag and view
2. Set your Complex Number
3. Zoom
4. Number of iteration

Použitie appletu:
Applet je rozdelený na 2 oblasti. Lavá strana slúži na určenie complexného čísla. Complexné číslo môžete zadať kliknutím, držaním a ťahaním myšou po súradnicovej sustáve ( -2,2 po 2,-2 ) alebo cez textové pole a stlačením Enter na klávesnici. Tvar v textovom poli musí byť „c = x znamienko y i“ ( x,y reálne čísla, znamienko +,- ).
Napríklad „c = -0.72 + 0.19 i” .
Po zadaní komplexného čísla sa vygeneruje Juliová množina pre dané číslo na pravej strane. Keď chcete zoom-ovat, tak prejdite myšou na pravú oblasť, kde sa vám zmení cursor na krížik. Držaním vytvárate obdĺžnik, po pustení tlačítka sa pravá strana priblíži podľa zadaného obdĺžnika(odporúčam vytvárať štvorec inak nastáva deformácia). “Iteration“ slúži na zadanie počtu iterácii komplexného čísla. Po zadaní iterácie je potrebné stlačiť Enter na klávesnici. Clear slúži na úplne premazanie pravej strany.

Použité materiály:
1.http://www.astrocaver.com/java/julia.java
2.http://www.geocities.com/inn-cite/Julia.java
3.http://www.realapplets.com/tutorial/DoubleBuffering.html
4.http://cs.wikipedia.org/wiki/Juliova_množina