Krivku môžeme chápať ako dráhu pohybujúceho sa bodu. $$$APPLET

Bézierova krivka (zobrazená červenou farbou) určená riadiacim polygónom (modrá farba) a bod Bezierovej krivky podľa parametra t z intervalu <0,1>

$$$APPLET

Bézierova krivka a dynamicky sa meniace riadiace vrcholy

Krivky a plochy môžeme zadávať :

    analyticky - tj. explicitne, implicitne a parametricky.
    interpolačne - zadané sú body, ktorými má krivka alebo plocha prechádzať.
    aproximačne - blížime sa k zadaným bodom plochy alebo krivky.