Orezávanie mnohouholníkov

    Základná myšlienka Sutherland-Hodgmanovho algoritmu orezávania mnohouholníka do okna spočíva v tom, že konvexný mnohouholník orezávame postupne jednotlivými priamkami tvoriacimi hranicu okna [FER95].

    Pri postupnom orezávaní však musíme dbať na to, aby nedošlo k prípadnému rozpadu mnohouholníka na nesúvislé časti. Orezávanie do okna môžeme rozdeliť na štyri kroky, vždy podľa jednej strany okna. Podrobnejšie je algoritmus popísaný v [FER95].

Orezávanie nekonvexných mnohouholníkov sa dá rozdeliť na postupnosť orezávania konvexných mnohouholníkov.

$$$APPLET

Applet 3.7 Orezávanie mnohouholníka do okna