Úvod

    Pri zobrazovaní objektu na obrazovku sa nám môže stať, že časť obrazu objektu sa nezmestí do okna, tj. je mimo zobrazované okno. Pri zobrazovaní musíme takúto časť orezávať (clipping).  Nás bude zaujímať orezávanie prvkov bod, úsečka, text a mnohouholník. Orezávanie je špeciálny prípad prieniku dvoch objektov: zobrazovacieho okna  a grafických prvkov.

Body v okne

    Majme zobrazovacie okno dané súradnicami ľavého dolného rohu xmin, ymin a pravého horného rohu xmax, ymax. Otázka je, či bod B so súradnicami (mx, my) patri do okna alebo nie.

Odpoveď je: Ak platí, že xmin =< mx  =< xmax a ymin =< my =< ymax tak bod patrí do okna.Jednoduchý algoritmus na testovanie či je bod [mx, my] v okne [x1,y1], [x2,y2] :

if ((mx>=x1)&&(mx=<x2)&&(my>=y1)&&(my=<y2))
 {
   // bod je v okne
 }
 else
  {
   // bod nie je v okne
 }

$$$APPLET

Applet Testovanie bodu, či patrí oknu

Copyright (c) 1999-2019 Juraj Štugel. www.netgraphics.sk