Úvod

    Prevod základných grafických výstupných prvkov - entít (úsečky, kružnice, krivky, oblasti a textové reťazce) do postupnosti obrazových bodov nazývame rasterizáciou.

   Pri práci používame výstupné zariadenia, ktoré pracujú väčšinou s rastrom. Základným stavebným prvkom (atómom obrazu) v rastrovej grafike je bod, z ktorého sú poskladané všetky grafické objekty.  Príkladom výstupného zariadenia je napríklad počítačový monitor. Ten sa oi. skladá z rastrovej (bodovej) obrazovky. Ak má obrazovka rozlíšenie napr. 1024x768, znamená to, že v riadku je 1024 bodov a spolu na obrazovke 786 432 bodov.

    Pri rasterizácii objektov vzniká určitá chyba, ktorá je spôsobená skutočnosťou, že bod je najmenšia zobrazovacia jednotka a teda zobrazované body s neceločíselnými súradnicami musíme zaokrúhľovať.

Príklad: Súradnice bodu (12.7, 8.2) musíme zaokrúhliť a zobrazíme ho ako (13, 8).

$$$APPLET

Applet Kreslenie bodov, v pravom dolnom rohu súradnice aktuálneho bodu

$$$APPLET

Applet Draw Pixel. With left mouse button you can add pixel into plane, press left mouse button- you can select new area rectangle, press right mouse for return back. Author Daniel Krajc

Source code